Uncle-DOS on July 29th, 2012

上街前,問仔:「你明唔明甚麼是愛國啊?」

仔答:「唔知係嘜喎!」

再問仔:「政府強推國民教育科,你知唔知呢科係嘜東東呢?」

仔答:「唔知喎!」

再問:「洗腦呢?」

仔搖搖頭。

之後問他:「讀少一科,你明唔明啊?」

仔說:「明!」

「那麼,你今日的口號是 – 我要讀少一科!」

Leave a Reply